سیتوژنتیک مولکولی ترکیبی از سیتوژنتیک و زیستشناسی مولکولی است. این علم مستلزم استفاده از یک سری روش‌هایی است که به عنوان دو رگ گیری فلوئورسانس یا FISH شناخته می‌شود.