سندروم بلوم (BS) یک اختلال ژنتیکی نادر اتوزومی نهفته است. عقب ماندگی در رشد پیش از تولد شروع می‌شود که به کاهش وزن به هنگام تولد منجر می‌شود و پس از تولد تداوم می‌یابد یماران سندروم بلوم، مستعد بدخیمی‌ها به ویژه لوسمی حاد می‌باشند. مواردی از تومور ویلمز و کارسینویید گزارش شده است.