بیماری متابولیک چیست؟

بیماری متابولیک چیست؟

بیماری متابولیک چیست؟ فرآیندهای بیماری متابولیک به صورت مرحله ای انجام میگیرند وهر مرحله توسط آنزیم خاصی کنترل می شود که محصول ژن خاصی است. وجود نقص در آن ژن خاص باعث عدم تولید ویا عدم فعالیت آنزیم مربوطه می شود. متابولیک چیست ؟ عدم فعالیت آنزیم باعث مسدود شدن مسیر آن و در نتیجه تجمع متابولیت های بینابینی و یا کمبود محصول نهایی مسیر متابولیک خاص مورد نظر می ... ادامه مطلب را مطالعه کنید