افرادی که در نتیجه مشاوره ژنتیک در آزمایشگاه ژن آزما نیاز به انجام آزمایش داشته باشند، هزینه مشاوره رایگان می باشد

مراجع کنندگانی که در نتیجه مشاوره ژنتیک در آزمایشگاه ژن آزما نیاز به انجام آزمایش داشته باشند، هزینه مشاوره رایگان می باشد

ادامه مطلب