کد ussd مرکز ژن آزما

با شماره گیری این کد (#6000000∗6655∗) بدون هزینه و رایگان با خدمات آزمایشگاه آشنا شوید.