• تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی
  • تشخیص پیش از تولد
  • بررسی تغییرات کروموزومی اسپرم
  • بررسی سندروم های زریز حذف
  • بررسی تغییرات کروموزومی در سرطان‌های خون
  • بررسی تغییرات کروموزومی در تومورهای توپر