کد ussd مرکز ژن آزما

با شماره گیری این کد (#۶۰۰۰۰۰۰∗۶۶۵۵∗) بدون هزینه و رایگان با خدمات آزمایشگاه آشنا شوید.